http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Wednesday, March 22, 2006

Danh Sach Can Bo Giang

 • Ts.Bs. Nguyễn Tất Thắng: Chủ Nhiệm Bộ Môn
 • Bs. Bùi Văn Đức: Phó Chủ Nhiệm Bộ Môn
 • Ths.Bs. Đặng Thị Tốn: Giáo Vụ Bộ Môn
 • Ths.Bs. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
 • Ths.Bs. Phạm Thị Tiếng
 • Bs. Hoàng Văn Minh
 • Bs. Nguyễn Thanh Minh
 • Bs. Võ Thị Bạch Sương
 • Ths.Bs. Trần Thị Thanh Mai
 • Bs. Võ Quang Đỉnh
 • Bs. Văn Thế Trung
 • Bs. Lê Thái Vân Thanh
 • Ts.Bs. Lê Ngọc Diệp