http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Friday, February 13, 2009

Những lời trích nói về Ngày Valentine


Gravitation is not responsible for people falling in love.

(Albert Einstein)

Định luật vạn vật hấp dẫn không chịu trách nhiệm về những người đang yêu.

(Albert Einstein)


For you see, each day I love you more.

Today more than yesterday and less

than tomorrow.

(Rosemonde Gerard)

Bởi vì em thấy, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn nữa

Hôm nay hơn hôm qua và kém ngày mai.

(Rosemonde Gerard)


I've fallen in love many times... always with you.

(Author Unknown)

Đã nhiều lần anh yêu say mê… luôn luôn là yêu em say mê.

(Vô danh)


Without love, the rich and poor live in the same house.

(Author Unknown)

Không tình yêu, người giàu kẻ nghèo sống dưới cùng một mái nhà.

(Vô danh)


Sometimes we make love with our eyes.

Sometimes we make love with our hands.

Sometimes we make love with our bodies.

Always we make love with our hearts.

(Author Unknown)

Đôi khi chúng ta làm tình bằng mắt.

Đôi khi chúng ta làm tình bằng tay.

Đôi khi chúng ta làm tình bằng thân thể.

Nhưng chúng ta luôn làm tình bằng con tim.

(Vô danh)


When Love speaks, the voice of all the gods
makes heaven drowsy with the harmony.

(William Shakespeare)

Khi Tình Yêu lên tiếng, tiếng nói của tất cả các thần linh làm cho thiên quốc lao đao bởi sự hài hòa.

(William Shakespeare)


The supreme happiness of life is the conviction that we are loved.

(Victor Hugo)

Niềm hạnh phúc tối cao trong cuộc đời là xác tín rằng chúng ta được yêu thương.

(Victor Hugo)It is never too late to fall in love.

(Sandy Wilson)

Để yêu thì không bao giờ quá muộn.

(Sandy Wilson)


Spread love everywhere you go: first of all in your own home.
Give love to your children, to a wife or husband, to a next-door neighbor.

(Mother Teresa)

Hãy gieo rắc tình yêu ở bất cứ nơi nào bạn đến: trước tiên trong chính nhà bạn.

Hãy trao tặng tình yêu cho con cái, cho người vợ người chồng,

cho người hàng xóm láng giềng.

(Mẹ Têrêxa)


Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.

(Robert Frost)

Tình yêu là một niềm ao ước không sao cưỡng lại:

Ao ước được ước ao không sao cưỡng lại.

(Robert Frost)


Where there is love, there is life.

(Mahatma Gandhi)

Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.

(Mahatma Gandhi)


Love is not finding someone to live with,

It's finding someone you can't live without.

(Rafael Ortiz)

Yêu thương không phải là đi tìm một người để sống với người ấy,

Mà là đi tìm một người bạn không thể sống nếu không có người ấy.

(Rafael Ortiz)


Where there is great love, there are always miracles.

(Willa Cather)

Ở đâu có tình yêu lớn lao, ở đó luôn luôn có những phép lạ.

(Willa Cather)


At the touch of Love every one becomes a poet.

(Plato)

Khi được Tình Yêu chạm tới, ai cũng sẽ trở thành thi sĩ.

(Plato)


Without the sun, flowers will not bloom;

Without the women, there is no love;

Without love, there is no happiness;

Without happiness, there is no mother;

Without the mothers, there is neither poets, nor heroes.

(Maxim Gorki)

Không có mặt trời, hoa sẽ không nở;

Không có phụ nữ, không có tình yêu;

Không có tình yêu, không có hạnh phúc;

Không có hạnh phúc không có những bà mẹ; Không có những bà mẹ, sẽ không có thi sĩ, cũng không có anh hùng.

(Maxim Gorki)


The only thing we never get enough of is love;

and the only thing we never give enough of is also love.

(Henry Miller)

Điều duy nhất chúng ta không bao giờ có đủ, đó là tình yêu;

Và điều duy nhất chúng ta không bao giờ trao tặng đủ, cũng là tình yêu.

(Henry Miller)


Chuyển ngữ: HPL