http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Thursday, March 16, 2006

Hoi So Vo

Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu

Để vợ lên đầu
Là trường sinh bất tử ...

Đánh vợ nhừ tử
Là đại nghịch bất đạo

Vợ hỏi mà nói xạo
Là trời đất bất dung

Chê vợ lung tung
Là ngậm máu phun người

Gặp vợ mà không cười
Là có mắt không tròng

Để vợ phiền lòng
Là tru di tam tộc

Vợ sai mà hằn hộc
Là trời đánh thánh đâm

Vợ gọi mà ngậm câm
Là lòng lang dạ sói

Để vợ nhịn đói
Là tội nhân thiên cổ

Để vợ chịu khổ
Là bất tài vô dụng

Trốn vợ đi " ăn vụng"
Là ngũ mã phanh thây

Bs Nguyễn Vũ Nguyên
Chuyên khoa II Sợ Vợ
Hội viên hội Sơ Vơ, mặc dù chưa có vợ