http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Monday, July 10, 2006

CAP NHAT DA LIEU VA DAO TAO LIEN TUC LAN 5

Cô Diệp, chị Thuận
Thầy Thắng
Cô Tiếng
Thầy Đức- Bệnh Bạch Biến: sinh bệnh học và hướng điều trị chủ yếu
Thầy Minh - Vai trò của Pityrosporum trong chàm vùng đầu, mặt, cổ
- Một số tiến bộ trong điều trị bệnh da

Thầy Đỉnh-Mỹ phẩm và chàm tiếp xúc
Bs. Cúc (hôm nay sinh nhật có khác ha!)

Sắp thi bệnh án rồi, cố lên!