http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Saturday, November 12, 2011

Bụi Phấn


 

 

 

 

 Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy.
Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ...


Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy.
Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.

Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay
Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.